Utvecklande ledarskap

utvecklande ledarskap

Att vara chef är en befattning och position. Ledarskap handlar om relation och förtroende. Det handlar om din förmåga att stötta och konfrontera, skapa engagemang och motivera, och hur du själv blir en trovärdig förebild som lever företagets eller organisationens värderingar.

Utvecklande ledarskap är en utbildning som får dig att växa som ledare.

Du når en ökad självinsikt som leder till högre medvetenhet om hur ditt ledarskap fungerar. Med den insikten kan du göra medvetna val som leder till bättre resultat.

Efter utbildningen kan du i högre utsträckning praktisera ett utvecklande ledarskap. Du får de verktyg du behöver för att lyfta in en ny ledarskapsteori som modell och arbetssätt i organisationen.

Teori och forskning
Utvecklande ledarskap bygger på omfattande vetenskapliga studier, bland annat vid Försvarshögskolan. Här tillämpas en svensk utveckling av den modell som på amerikanska heter Transformational leadership.  Utvecklande Ledarskap är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen vilket också innebär ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Det är också det ledarskap som forskarna anser är mest effektivt för att leda 80- och 90-talisterna.

Forskarna har kunnat identifiera ett antal beteenden som kännetecknar framgångsrika ledare:
– De upplevs som föredömen i sitt sätt att agera och leva efter tydliga värderingar.
– De visar personlig omtanke, ger stöd och hanterar konflikter på ett sätt som stärker individen.
– De inspirerar och motiverar genom att delegera, ge förtroende och uppmuntra delaktighet och kreativitet.
– Både medarbetarnas individuella utveckling och organisationens resultat gynnas.

Upplägg och genomförande
– Utbildningen inleds redan innan vi träffas första gången genom att du själv och sex till tio av dina medarbetare får svara på en webbaserad enkät med frågor om hur ni idag uppfattar ditt ledarskap.
– De tre första dagarna genomförs i internatform med två övernattningar. Du får resultatet från enkäten, en god kunskap om den teoretiska modellen, tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med andra ledare.
– Arbetet är intensivt och bygger på stor öppenhet och tillit i gruppen. Du åker hem med en mycket tydlig egen handlingsplan som innehåller några viktiga träningsområden vilka hjälper dig att oftare praktisera utvecklande ledarskap. Mellan utbildningstillfällena kommer du och dina kurskamrater också att fortsätta er dialog och process.
– Hemma i den egna organisationen kommer du snart att upptäcka att ett utvecklande ledarskap också leder till ett utvecklat följarskap, det vill säga att medarbetarna i högre grad är beredda att följa dig.
– Inom två månader samlas vi igen för uppföljning. Syftet är att nå fördjupade insikter om vad som har hänt med dig själv och effekterna för din organisation. Hur långt har du kommit och vad blir nästa steg?
– Inom ytterligare en månad följer vi upp processen igen och modifierar handlingsplanen.

Utbildningen ger dig personligen
– Kunskap om modellen Utvecklande Ledarskap och praktisk träning i ledarbeteende. Personlig feedback om dina ledarbeteenden.
– Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga.
– Ökad självinsikt med bekräftelse på dina styrkor och medvetenhet om hur du kan utvecklas vidare.
– Träning i coachande förhållningssätt och svåra samtal.
– En konkret personlig plan i syfte att utveckla ditt ledarskap.
– Stöd från handledare och andra kursdeltagare.
– Erfarenhetsutbyte med ledare från andra organisationer och företag.

Fördelar för organisationen
– Mer effektiva processer.
– Ger ökade möjligheter för medarbetare att utvecklas.
– Grupper och ledare som fungerar bättre tillsammans.
– Ett öppet och mer tillåtande arbetsklimat.
– Attraktivare som arbetsgivare – ett bra rykte sprider sig!

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer och ledare som har ambitionen att utveckla sitt ledarskap. Den är öppen för deltagare från olika organisationer. Gruppen blir ett värdefullt framtida nätverk.

Gruppstorlek: minst 9 och max 15 deltagare.

Om du hellre vill genomföra utbildningen internt i företaget återkommer vi gärna med ett förslag.

matssynnove

Vi som är arrangörer
Utbildningen arrangeras i ett samarbete mellan Mats Lundqvist och Synnöve Orebjörk.

Vi är båda certifierade handledare inom Utvecklande ledarskap. Vi har lång erfarenhet av att utveckla såväl enskilda personer som hela organisationer.

Några ord om oss från en tidigare kursdeltagare:

”TACK för en grym kurs! Det här har helt klart varit den bästa ledarskapskurs jag varit på, och det var tack vare er två och ert engagemang!” Anna Skärdin, Project Manager/Business Consultant at Elvenite

Nästa öppna kurs går 19 – 21 april på Krokstad Herrgård utanför Säffle med fördjupningsdagar 17 maj och 15 juni i Karlstad.

Om du vill veta mer, eller vill anmäla dig så kan du göra det via telefon på +46 733 45 96 85, eller på synnove@dinutveckling.eu.

Väl mött!